BKCONCEPT Spółka z o.o.
ul. Katarzyńska 63
62-006 Gruszczyn

BKCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Karola Libelta 8, 85-080 Bydgoszcz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000781094
Kapitał zakładowy 140 000 zł, NIP 9671426848, REGON 383067160.